GDPR 

Zásady ochrany osobních údajů

Těší mě, že jste zavítali na moje webové stránky nebo jste mým klientem / klientkou. Svěřujete mi tím svoje osobní údaje - ochranu vašeho soukromí při jejich zpracování považuji za součást profesionality. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s platnou legislativou, zejména v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 a Zákonem o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb

Kdo je správce?

Já, Barbara Ernest, IČ: 71972919, trvalé bydliště Chopinova 26, 120 00 Praha 2 provozuji tuto webovou stránku v souvislosti se svou podnikatelskou činností v oboru psychologického poradenství. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje

Pokud se na mně budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na tel. čísle +420 774 235 225 nebo na e-mailu info@barbaraernest.cz.

Prohlášení

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, a tedy že:

 • budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,

 • plním informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,

 • umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle platné legislativy 

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • Poskytování služeb, plnění smlouvy: Vaše osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, telefon a e-mail nezbytně potřebuji k plnění smlouvy (např. poskytnutí informací ke službám, změna termínu konzultace apod.)

 • Zodpovídání dotazů a vyřizování žádostí: Pokud se na mě obrátíte (prostřednictvím mých kontaktních údajů nebo webového kontaktního formuláře) s jakýmkoli dotazem či žádostí, aniž byste si objednali mé služby, budu veškeré vaše osobní údaje, které mi v této souvislosti sdělíte, zpracovávat za tímto účelem maximálně po dobu šesti měsíců od jejich získání. Odpovídajícím právním základem zpracování vašich osobních údajů v tomto případě je můj oprávněný zájem na efektivním zajištění komunikace s vámi.

 • Vedení účetní evidence: jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů

 • Marketing - zasílání newsletterů: Vaše osobní údaje (e-mail a jméno a příjmení) využívám za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás mé novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky. Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

 • Dokumentace akcí (kurzy apod.): Pouze na základě vašeho souhlasu mohu využít vaše fotografie jako i reference, zpětné vazby apod. a to do doby, než souhlas sami odvoláte.

Vaše osobní údaje uchovávám po dobu trvání naší spolupráce a dále maximálně 3 roky po jejím ukončení, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo v konkrétních případech neuvádím jinak. 

Cookies

Při procházení mnou provozovaných webových stránek zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu vám mohu nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Mé webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Abych zamezila neoprávněnému přístupu a zneužití vašich osobních údajů, zavedla jsem a průběžně kontroluji přiměřená bezpečnostní opatření, a to jak technického, tak organizačního rázu. Vaše údaje chráním, jako kdyby byly mé vlastní. 

Předání osobních údajů třetím osobám

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážu zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já sama a na dané zpracování se specializují. Jsou to:

 • poskytovatel IT služeb a hostingu (www.webnode.cz)

 • provozovatel platformy pro e-mailovou komunikaci a zákaznickou podporu (MailerLite)

 • provozovatel platformy pro online komunikaci (Zoom)

 • provozovatel fakturačního systému (Simpleshop, Fakturovač)

 • Facebook

 • Google

 • poskytovatel účetních služeb

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji vám však, že v takovém případě budu při výběru klást na zpracovatele minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

​Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: info@barbaraernest.cz.

 • Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

 • Díky právu na přístup k osobním údajům mně můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.

 • Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

 • Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl/a námitku proti zpracování.

 • Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování (např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

 • Právo na přenositelnost: Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budu postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace dodám ve strojově čitelné podobě. Tady potřebuji alespoň 90 dní.

 • Právo na výmaz (být zapomenut/a): Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut/a). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 90 dní. V některých případech jsem vázána zákonnou povinností (např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem). V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail.

 • Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů: Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mně, abych mohla podniknout potřebné kroky a případné pochybení napravit.

 • Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení: E-maily s inspirací, články, videi, pozvánkami či produkty a službami vám zasílám, jste-li můj zákazník na základě mého oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr mých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

Dovoluji si vás ujistit, že mí spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Z poradenských schůzek si píšu osobní poznámky, které mají anonymizovanou podobu (klienti podle nich nejsou identifikovatelní, neobsahují výše uvedené osobní údaje a nejsou dále nijak zpracovávány). Nejsou proto osobním údajem dle současné platné legislativy a nevztahují se na ně opatření výše. Tyto poznámky slouží pro mou osobní přípravu na setkání a profesionální poskytnutí služeb. Nejsou nikdy dostupné třetím osobám.

Děkuji vám za spolupráci.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 01. 01. 2022.