Pracovní zkušenosti

/od roku 2007/

OSVČ - Privátní psychologická praxe (TERRA -Terapeutický a rozvojový ateliér, Praha) 

 • poskytování psychologického poradenství, krizové intervence a psychoterapie terapie dospělým klientům/kám

 • individuální a týmová supervize  

 • lektorování kurzů pro pomáhající profesionály/ky (projekt Učíme krizovku)

 • mentoringová podpora při rozjezdu vlastní soukromé psychologické / psychoterapeutické praxe (projekt Proplujme tím spolu)

/2009 - 2017/

Vedoucí směny na krizové lince (Linka bezpečí, Praha)

 • poskytování distanční krizové intervence (děti / mladiství / dospělí klienti)

 • vedení týmu konzultantů na směně, podpora kariérního rozvoje pracovníků v přímé péči  

 • tvorba metodiky práce s klienty

 • lektorování kurzů akreditovaných MPSV: Výcvik telefonické krizové intervence, Práce s klientem v akutní krizi, Kvalitní kontakt jako základ práce s klientem, Práce s emocemi klienta i svými, Práce s testovacími hovory na krizové lince

/2008 - 2009/

Konzultantka/tréninková koordinátorka (Assessment Systems, Praha)

 • psychologická poradenská činnost především v oblasti rozvoje zaměstnanců

 • tvorba koncepce tréninků soft-skills

 • psychologické poradenství na krizové lince Employee Assistance a koučování

/2004 - 2007/

Akademický pracovník na VŠ (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)

 • asistentka pro obor psychologie na Fakultě humanitních studií - výuka psychologických předmětů u studentů pomáhajících profesí

 • koordinátorka a psycholožka univerzitního poradenského centra - tvorba koncepce činnosti pracoviště, řízení týmu externích spolupracovníků, psychologické a kariérové poradenství studentům VŠ, vedení kurzů soft skills

 • projektová činnost: řešitelka několika projektů MŠMT zaměřených na rozvoj poradenských služeb na univerzitě a inovace ve výuce

/2003 - 2004/

Psycholožka (Hvězda, z.s., Zlín)

 • psychologická péče o klienty/ky (Denní stacionář pro lidi s psychotickým onemocněním, Domov pro seniory, Středisko hospicové péče)

 • podpora multidisciplinárního týmu pomáhajících profesionálů/ek


VŠ studium

/1997 - 2003/ 

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

 • ​jednooborové magisterské studium psychologie. Profilace: klinická psychologie. Téma diplomové práce: "Stres a coping u onkologického onemocnění"

 • doplňující pedagogické studium k získání učitelské způsobilosti pro obor psychologie

 • studijní pobyt Erasmus na Univerzitě v Aarhus (Dánsko) - katedra psychologie


Vzdělávání v Gestalt psychoterapii

Komplexní psychoterapeutický výcvik v Gestalt psychoterapii (590 hodin, Institut Dialog, 2004-2008)

 • akreditace České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP, dle standardů EAGT

 • trenéři: Helena Fišerová, Anton Polák, Juraj Rektor

Postgraduální psychoterapeutický výcvik v Gestalt psychoterapii (170 hodin, Institut Dialog, 2017-2019)

 • ​sebezkušenostně-supervizní program zahrnující 120 hodin supervize, 20 hodin procesní skupinové práce, 15 hodin teorie a 15 hodin sebezkušenosti

 • trenéři: Jay Levin/USA, Talia Bar-Yoseph Levine/Israel

Současná Gestaltterapie II. (24 hodin, Institut Dialog, trenér: Talia Bar-Yoseph Levine/Israel)

Postgraduální výcvik v gestalt psychoterapii (30 hodin, Institut pro výcvik v gestalt psychoterapii, garant: Jan Roubal)

Gestalt párová terapie (17 hodin, Institut Dialog, trenéři: Rita a Robert Resnickovi/USA)

Inovační kurz Gestalt přístupu v psychoterapii v oboru klinická psychologie (Institut Dialog, lektoři: Rita a Robert Resnickovi/USA)

Gestalt přístup k párové terapii​ (14 hodin, Institut pro výcvik v Gestalt terapii, lektor: Ernst Knijff/Holandsko)

Workshop Gestalt psychoterapie - sebepoznávací kurz (21 hodin, Institut Dialog)

Pravidelná účast na gestaltpsychoterapeutických konferencích (2006 Hejnice, 2008 Sepetná, 2011 Želiv, 2014 Sepetná, 2017 Seč, 2019 Mikulov)


Vzdělávání v supervizi a práci se skupinou 

Výcvik v integrativní supervizi (519 hodin, Český institut pro supervizi, 2018 - 2023)​

 • výcvik dle standardů Evropské asociace pro supervizi a koučink

Facilitace skupinových procesů (102 hodin, Institut procesově orientované práce)

 • ​výcvik práce se skupinou v duchu procesově orientovaného přístupu
 • Lektoři: Anup Karia, Stáňa Študentová (Velká Británie)

Supervizní kemp (24 hodin, Tudytam) 

Workshop "Odmítání v procesu supervize" (8 hodin, Tudytam)

Supervizní konference (2020 a 2022 Ledeč nad Sázavou, Supervize ve zdravotnictví - 2023 Brno)

Trénink lektorských dovedností (24 hodin, Teamtest/Cadet Go)  


Další výcviky a kurzy 

Krátký výcvik v psychotraumatologii (40 hodin, Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu a EMDR)

 • Výcvik práce s traumatem v duchu na řešení zaměřeného přístupu
 • Lektoři: Hana Vojtová, Katarína Kárászová, Daniel Ralaus

Práce s traumatem v kontextu biosyntézy "Od fragmentace k integraci" (32 hodin, Český institut biosyntézy, lektoři: Barbora Janečková, Yvonne Lucká)

Výcvik telefonické krizové intervence (150 hodin, Linka bezpečí, akreditace MPSV)

​​​​​Výcviky internetového poradenství (email, chat) (17 hodin, Linka bezpečí)

Základy biosyntézy (24 hodin, Český institut biosyntézy, lektoři: Barbora Janečková, Yvonne Lucká)

Procesově orientovaný přístup v práci se vztahovou problematikou "Zóna vztahů" (21 hodin,

Institut procesově orientované práce, lektoři: Anup Karia, Stáňa Študentová/Velká Británie)

Workshop o práci s partnerskými vztahy v duchu procesorientované psychoterapie "Začátky, konce a to, co je mezi nimi" (13 hodin, lektor: Ivan Verny)

Systémy - jejich dynamika a uspořádání dle Berta Hellingera (16 hodin, Ivan Verny)


Členství v odborných organizacích